Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice

SOCIÁLNÍ OBLAST A DPS

Změny v pečovatelské službě od 1. 1. 2019

Pečovatelská služba je od 1. 1.2019 dostupná v případě potřeby po celý rok 7 dní v týdnu a to v těchto časových intervalech:

PO – PÁ 7:00 – 19:00
Pečovatelka přítomna v prostorách DPS 7:00 – 18:00
(od 18:00 – 19:00  je péče poskytována v terénu*)

SO, NE, státní svátky 7:00 – 19:00
Pečovatelka přítomna v prostorách  DPS 8:00 – 10:00, 17:00 – 18:00
(7:00 - 8:00, 10:00 - 17:00, 18:00 – 19:00  je péče poskytována v terénu*)

*Klient pečovatelské služby může mít v těchto časech předem dohodnutou hodinu a úkon, jež bude u něj pečovatelkou provádět. Na tuto dobu pečovatelka přijíždí k danému klientovi a nezdržuje se jinak v prostorách DPS. Úkon je poskytován po dohodě s klientem a popsán v jeho individuálním plánu péče.

Důležitá telefonní čísla a kontakty na zdravotnická a sociální zařízení (PDF 300kB)

 

Pečovatelská služba městyse Jedovnice je základní sociální službou péče poskytovanou osobám v nepříznivé sociální situaci, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.  Podporuje život v přirozeném prostředí, doplňuje péči pečujících osob, které zároveň podporuje. Klienty podporuje ve využívání běžně dostupných veřejných služeb a udržení běžných vazeb v komunitě.

Jedná se o terénní službu poskytovanou přímo v domácnostech klientů, včetně domácností v bytech zvláštního určení v Domu s pečovatelskou službou na adrese Zahradní 699, 679 06  Jedovnice v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o sociálních službách“).

Posláním pečovatelské služby městyse Jedovnice je poskytnout osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci přiměřenou míru pomoci a podpory v oblastech, kde je jejich soběstačnost snížena.

Cílová skupina klientů:

 • osoby s chronickým onemocněním
 • osoby se zdravotním postižením
 • rodiny s dítětem/dětmi
 • senioři

Věková kategorie klientů:

 • 0 – 99+

Bližší specifikace cílové skupiny:

Klientem pečovatelské služby se může stát člověk, který se ocitl v nepříznivé životní situaci, kterou není schopen samostatně řešit bez vnější podpory a péče. Jsou to lidé, patřící do skupiny seniorů/ osob se zdravotním postižením či děti, mládež a rodiny, kteří z důvodu snížené soběstačnosti nejsou schopni vlastními silami nebo s pomocí rodiny zvládnout péči o vlastní osobu či domácnost. Mohou to být také osoby, kteří potřebují dočasně pomoc druhé osoby, např. po návratu z nemocnice nebo z důvodů složité sociální situace. Ale také rodiny s dětmi, kteří si neumějí samostatně ve své sociální situaci poradit.

 

Kontakty

Dům s pečovatelskou službou - Zahradní 699

 

a) sociální pracovnice Mgr. Kateřina Kouřilová Kopečná
tel.: 516 442 245, 777 362 200, e-mail: dps@jedovnice.cz

Sociální pracovnice je přítomna:

Pondělí7:00 - 15:30
Úterý7:00 - 15:30
Středa7:00 - 18:00
Čtvrtek7:00 - 15:30
Pátek7:00 - 13:00

 

b) pečovatelky

tel.: 516 442 245, 724 775 480, 728 296 647, 724 319 797, e-mail: pecovatelky@jedovnice.cz

Pečovatelská služba je k dispozici každý den v dohodnutých intervalech a to v časech:

Pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle + státní svátky

7:00 – 19:00

 

Cílem pečovatelské služby je podpora klientů v jejich domácím prostředí. Pomoci jim při zvládání úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, poskytnutí stravy, ale také pomoc při zajištění chodu domácnosti nebo zprostředkování kontaktu se společenským prostředím.

Konkrétní cíle:

1. Poskytnout pomoc a podporu v činnostech, které klient samostatně nezvládá

2. Umožnit klientům žít běžným způsobem života v přirozeném prostředí s možností využití všech dostupných služeb

 • Podpora a pomoc klientovi je poskytována na základě individuálního plánu, který zahrnuje podrobnosti o provádění pečovatelských úkonů, plán je sestaven s klientem a zohledňuje jeho způsob života, na který je zvyklý

3. S ohledem na individuální potřeby klientů podporovat rozvoj samostatnosti klientů
(tj. podporovat zlepšení v dovednostech v souvislosti s udržováním domácnosti, posilovat zlepšení v oblasti hygieny, výživy a užívání léků)

4. Pomoci překlenout přechodné období, např. při zhoršení zdravotního stavu nebo po návratu z nemocnice a tím oddálit co nejvíce nutnost umístění v pobytové sociální službě 

Zásady pečovatelské služby:

 • Úcta k člověku projevená citlivým, chápavým a tolerantním přístupem
 • Podpora soběstačnosti člověka - zaměstnanci plně podporují soběstačnost každého klienta, potřeby a přání jsou naplňovány s jeho aktivním přispěním, podle jeho aktuálních schopností
 • Respektování vlastního rozhodnutí a jedinečnosti každého člověka - usilujeme o to, aby uživatelé služeb mohli v co největší míře vést život podle vlastních pravidel a vést život, na který jsou zvyklí.
 • Individuální přístup – respektujeme individualitu klienta, jeho potřeby, přání, klientovi poskytujeme služby dle toho, co potřebuje
 • Odborný přístup pracovníků – pracovníci dodržují nezávislost, nestrannost, zvyšují si vlastní profesní kvalifikaci průběžným vzděláváním

Garantovaná nabídka pomoci v oblastech:

 • osobní hygieny
 • zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • samostaného pohybu
 • zajištění stravování
 • péče o domácnost
 • zajištění kontaktu se společenským prostředím
 • uplatňování práv a oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
 • seberealizace
 • péče o zdraví a bezpečí
 • podpory rodičovských kompetencí

 

 


 

Externí služby nezajišťované naší DPS:

 

 

Kalendář

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse r. 2023
Záměr nájmu nebytových prostor v suterénu budovy č.p. 89, Chaloupky
Výpis z usnesení z 16. schůze rady městyse konané dne 5. 9. 2023
Veřejná vyhláška a pozvánka na veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 3 Zásad a územního rozvoje JMK a projednání Vyhodnocení vlivů návrhu A3 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území
Seznam nemovitostí s takzvaně nedostatečně identifikovanými vlastníky

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Chytré blondýnky radí | Portál krizového řízení HZS JmK