Úřad městyse Jedovnice
Havlíčkovo nám. 71
679 06 Jedovnice

ÚZEMNÍ PLÁN 2013

Městys Jedovnice

Oznámení o vydání Územního plánu Jedovnice formou opatření obecné povahy

VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Městys Jedovnice dle § 173, odst.1 zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád), v platném znění, oznamuje, že Zastupitelstvo městyse Jedovnice přijetím usnesení č. 20/4 na svém zasedání konaném dne 28. 01. 2013 podle ustanovení § 6 odst. 5. písm. c) a § 54 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, a ve smyslu § 171 zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád), v platném znění, vydalo Územní plán Jedovnice formou opatření obecné povahy.

Do Územního plánu vydaného formou opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu, který opatření obecné povahy vydal, tj. na Úřadu městyse v Jedovnicích, Havlíčkovo nám. 71, a dále na úřadu územního plánování, kterým je oddělení územního plánování a regionálního rozvoje Odboru SÚ MěÚ Blansko, Náměstí Republiky 1, zejména v úřední dny pondělí a středa 8:00 - 17:00 hodin, jinak dle telefonické dohody.

Opatření obecné povahy, včetně odůvodnění, je rovněž uveřejněno na webových stránkách městyse Jedovnice http://www.jedovnice.cz

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek.

Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení v souladu s §174 odst.2 správního řádu.

Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Ing. Josef Plch
místostarosta městyse

Ing. Jaroslav Šíbl
starosta městyse

Příloha:
Opatření obecné povahy včetně odůvodnění. Součástí tohoto opatření je samostatná textová a grafická část dokumentace Územního plánu Jedovnice.

Toto oznámení musí být vyvěšeno na Úřední desce městyse Jedovnice, Havlíčkovo nám. 71, a Úřední desce na MěÚ Blansko, nám. Svobody 3. po dobu nejméně 15 dnů.

Vyvěšeno dne ....................

Sejmuto dne .....................

Zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup dne ....................

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení:

PŘÍLOHY

Kalendář

Oznámení o zveřejnění dokumentů rozpočtového hospodaření městyse r. 2023
Záměr nájmu nebytových prostor v suterénu budovy č.p. 89, Chaloupky
Výpis z usnesení z 16. schůze rady městyse konané dne 5. 9. 2023
Veřejná vyhláška a pozvánka na veřejné projednání návrhu Aktualizace č. 3 Zásad a územního rozvoje JMK a projednání Vyhodnocení vlivů návrhu A3 ZÚR JMK na udržitelný rozvoj území
Seznam nemovitostí s takzvaně nedostatečně identifikovanými vlastníky

Portál krizového řízení HZS JmKPortál krizového řízení pro JMK

Chytré blondýnky radí | Portál krizového řízení HZS JmK