Dnes je 2. ledna 2017

Povinně zveřejňované informace

 1. Oficiální název: Městys Jedovnice
 2. Důvod a způsob založení:

  Obec vznikla v souladu s § 1 a 2 zákona č. 367/1990 sb., ke dni 24.11.1990 jako územně správní jednotka s právní subjektivitou.

  Novela zákona č. 234/2006 Sb., o obcích, umožnila požádat Poslaneckou sněmovnu Parlamentu ČR o navrácení historického titulu městys. Titul městys byl Jedovnicím navrácen 23.01.2007.

  Dle současných platných právních předpisů upravuje postavení městyse zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

  Městys je základním územním samosprávným celkem, který je vymezen hranicí území městyse. Má vlastní majetek, se kterým hospodaří. Je právnickou osobou s plnou právní subjektivitou ve smyslu § 18 odst. 2 písm. c) zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

  Působnost městyse je rozdělena na samostatnou (týká se záležitostí, které městys spravuje samostatně) a přenesenou (týká se záležitostí výkonu státní správy, které byly orgánům městyse svěřeny zákonem a vykonávají ji v obvodu své působnosti).

 3. Organizační struktura: Zřizované organizace:
  • Mateřská škola
  • Základní škola
  • Sbor dobrovolných hasičů
  • Policie městyse
  • Olšovec s.r.o.
 4. Kontaktní spojení:
  1. Kontaktní poštovní adresa: viz Úřad městyse
  2. Adresy úřadoven pro osobní návštěvy: viz Úřad městyse
  3. Úřední hodiny: viz Úřad městyse
  4. Telefonní čísla: viz Úřad městyse
  5. Číslo faxu: viz Úřad městyse
  6. Adresa internetové stránky: www.jedovnice.cz
  7. Adresa e-podatelny: viz Úřad městyse
  8. Další elektronické adresy: viz Úřad městyse
  9. Datová schránka: 5scbdu2
 5. Případné platby lze poukázat: viz Úřad městyse
 6. IČ: 00 280 283
 7. DIČ: CZ 00 280 283
 8. Dokumenty
  1. Seznamy hlavních dokumentů:
  2. Rozpočet: viz Rozpočet městyse
 9. Žádost o informace:

  Úřad městyse zveřejňuje informace následujícími způsoby:

  • na kamenné úřední desce před budovou Úřadu městyse
  • na internetové úřední desce na adrese: viz Úřední deska
  • informace lze dále získat v kanceláři Úřadu městyse v úředních dnech a úředních hodinách - viz Úřad městyse

  Každá fyzická nebo právnická osoba může získat informace níže uvedenými způsoby:

 10. Příjem žádostí a dalších podání:
  • podatelna ÚM
  • elektronická podatelna - adresa elektronické podatelny viz Úřad městyse
 11. Opravné prostředky: viz Opravné prostředky
 12. Formuláře: viz Dokumenty ke stažení
 13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací: viz Životní situace
 14. Předpisy
  1. Nejdůležitější používané předpisy:
   • Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích
   • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
   • Zákon č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
   • Zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů
  2. Vydané právní předpisy: viz Obecně závazné vyhlášky a nařízení
  3. Organizační řád ÚM: viz Organizační řád ÚM
 15. Úhrady za poskytování informací:
  1. Sazebník úhrad za poskytování informací: viz Sazebník úhrad
  2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací: -
 16. Licenční smlouvy:
  1. Vzory licenčních smluv:

   Úřad městyse nedisponuje vzorem licenční smlouvy. V případě potřeby bude smlouva vyhotovena dle aktuálních podmínek.

  2. Výhradní licence:

   Úřad městyse neposkytl žádnou výhradní licenci dle ust. § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

 17. Výroční zpráva podle zákona 106/1999 Sb.:

Úřední deska

Celá úřední deska
Usnesení zastupitelstva
Usnesení rady

Smlouvy

Informační média

Ostatní

 • Víte jak se zachovat při mimořádných událostech?
 • Portál krizového řízení pro JmK
 • Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatel