Dnes je 3. ledna 2017

Odpady a ŽP

Zelený odpad se od jara do podzimu odváží

z šesti kontejnerů umístněných: u hřbitova, v trojúhelníku v Habeši u drtiče, u ostrůvku Barachov, u KD, k Propadání v Chaloupkách a u benzinky na ul. Vyškovská). Vývoz probíhá každých 14 dní! a to v pátek ve 12 hod.
Kontejnery jsou přistaveny ve čtvrtek v 10 hod.  Zahájení bude na jaře včas oznámeno.

*********************************************************************************************************

Sběrný dvůr Jedovnice
Otevírací doba: út  10-17, čt  10-17 a so 9:30-15:30.

Poslední zákazník je odbaven vždy 15 minut před koncem otevírací doby.
Odpovědnou osobou je pan Milan Javorský - služební mobil 702 125 025.

K uložení odpadu je pro občany Jedovnic povinnost (tak aby byl odpad převzat bezplatně)
předložit obsluze platný občanský průkaz.

Do sběrného dvora lze ukládat:
- papír, lepenku
- dřevo (i nábytek)
- sklo
- kovy
- plasty
- biologicky rozložitelný odpad (např. vánoční stromky, ostříhané větve ze zahrad - jak listnaté, tak jehličnaté) - sezónní svoz sečené trávy a zbytků ze zahrad bude i nadále zajištěn pravidelným kontejnerovým svozem, tak jako v minulosti
- nebezpečné odpady (kyseliny, zásady, rozpouštědla, oleje, akumulátory, zářivky, barvy) a rovněž obaly od těchto nebezpečných látek
- textil, oděvy
- objemný odpad (sedací soupravy, koberce, atd.)
- pneumatiky. Pozor zpoplatněno!!! (u pneumatik bez disku 20,- Kč, u pneumatik s diskem 50,- Kč / kus)
§ 38 zák.č.  185/2001 Sb. upravuje povinnost distributorů a výrobců pneumatik zdarma zpět odbebírat staré ojeté či poškozené pneumatiky. Pokud tuto možnost zpětného odběru zdarma u distributora občan nevyužije, nebo nakupuje pneumatiky formou e-shopů, je srozuměn s tím, že za uložení pneumatik v SD Jedovnice bude tato služba zpoplatněna viz. výše
- ve sběrném dvoře je rovněž zajištěn zpětný odběr elektrozařízení a to jak velké (bílé) techniky, počítačů, monitorů, PC tiskáren, tak i drobného zařízení, v tomto případě je nutno tuto techniku dodávat v kompletním stavu (lednice s kompresorem nebo např. pračku s motorem).
Pokud občan toto elektrozařízení dodá v tomto směru nekompletní, bude uložení tohoto odpadu zpoplatněno dle ceníku (zákon o odpadech považuje demontáž těchto zařízení za přestupkové jednání)

Sběrný dvůr NENÍ určen k ukládání:
- stavebních materiálů, např. sutě (z kapacitních důvodů)
- k ukládání komunálního odpadu (k tomuto slouží popelnice a jejich pravidelný
odvoz)
- sezonním odpadům ze zahrad (k tomuto slouží pravidelný sezonní kontejnerový svoz).
 

 
Podmínky příjmu odpadu na sběrná střediska odpadu:

 • do sběrného střediska odpadu je povolen vjezd vozidla max. do 3,5 tuny
 • v areálu sběrného střediska odpadů dbejte pokynů pracovníka obsluhy střediska
 • odpady ukládejte do určených kontejnerů výhradně dle pokynů obsluhy střediska
 • obsluha  střediska je povinna provést vizuální přejímku odevzdávaného odpadu, v případě podezření na nevhodnou skladbu odpadu je obsluha oprávněna nevhodný odpad nepřijmout
 • obsluha střediska má přísný zákaz manipulovat s odpadem ve Vašem autě
 • pokud není ve středisku volná kapacita kontejnerů k uložení odpadů, může obsluha střediska  odmítnout odpady převzít a doporučí návštěvníkovi odvézt odpad na nejbližší vhodné středisko
 • přivážejte svůj odpad již vytříděný, případně jej dotřiďte v součinnosti s obsluhou střediska
 • objemný odpad předem upravte, aby se vešel do kontejneru (pořezané větve, nábytek rozložený na jednotlivé díly, objemné izolace napěchované do pytlů apod.)
 •  při předávání odpadu, který je zpoplatněn, je možné odpad uložit do kontejneru a až po dohodě s obsluhou střediska na ceně za odběr odpadu
 • v celém prostoru sběrného střediska včetně vstupní brány je přísný zákaz kouření

****************************************************************************************************************************

Smluvní partner pro svoz komunálního odpadu, separovaného a nebezpečného odpadu je firma AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o..

Svoz komunálního odpadu probíhá v pravidelném 14-ti denním cyklu. Komunální odpad je svážen od každého domu z nádob k tomu určených. Především v zimním období by občané měli dbát toho, aby nádoby neobsahovaly žhavý popel !!

Svoz tříděného odpadu (plast, papír) každý týden a svoz bílého a barevného skla 1x za 2 měsíce. Městys Jedovnice má v současné době 25 tzv. kontejnerových hnízd, kam je možno tento separovaný odpad ukládat.


 

Druh odpadu

množství

doba produkce

Smluvní partner

Směsný komunální odpad

464 tun

2013

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Pneumatiky

3 tuny

2013

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice

1 tuna

2013

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Olej a tuk neuvedený

50 kg

2013

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť

20 kg

2013

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Papír a lepenka

55 tun

2013

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Skleněné obaly barevné

18 tun

2013

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Skleněné obaly bílé

24 tun

2013

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Plasty

31 tun

 

2013

AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

Objemný odpad

123 tun

2013

SITA CZ a.s.

Úřední deska

Celá úřední deska
Usnesení zastupitelstva
Usnesení rady

Smlouvy

Informační média

Ostatní

 • Víte jak se zachovat při mimořádných událostech?
 • Portál krizového řízení pro JmK
 • Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatel