Dnes je 30. listopadu 2021

Požární bezpečnost komínů

Informace z Kominictví a Klempířství Jan Vintr, Lipovec 94

 

  Při provádění kominických prací u zákazníků se setkávám s mylným výkladem podmínek požární bezpečnosti týkající se provozů komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

  Ne všichni také chápou a správně si vykládají nařízení vlády č. 91/2010 Sb., která tuto problematiku řeší.

  Také se setkávám s nesprávně vystavenými zprávami o provedené kontrole nebo čištění spalinové cesty od různých kominických firem a jednotlivců, čímž se tyto stávají neplatnými, aniž tuto skutečnost zákazník postřehne. Že toto skutečnost vyjde někdy najevo, až se něco stane, pak už však bývá většinou pozdě.

    Dále se setkávám s případy, kdy se pracovník jiné kominické firmy domáhá vstupu do objektu zákazníka za účelem provedení kontroly a to pod pohrůžkou, že pokud mu nebude kontrola umožněna, že dotyčného udá příslušným orgánům státní správy.

     A tak pro lepší informovanost Vás občanů sděluji následující:

     Kdy se provoz spalinové cesty a spotřebiče paliv považuje za vyhovující z hlediska požární ochrany. Je to tehdy, jestliže se kontrola, čištění a revize spalinové cesty, čištění spotřebiče paliv a vypalování komína provádí ve lhůtách stanovených nařízením vlády, a pokud při těchto kontrolách nejsou shledány závady.  Proto se v tomto pojednání zaměřuji na nejvíce dotazovaná a diskutovaná témata, kterými jsou:

A) Čištění spalinové cesty

         A1) Od spotřebičů paliva do 50 kW včetně

         A2) Od spotřebičů paliva nad 50kW

B) kontrola spalinové cest

         B1) Od spotřebičů paliv do 50kW

         B2) od spotřebičů paliv nad 50 kW

C) Zpráva o provedení kontroly nebo čištění spalinové cesty

A) Čištění spalinové cesty

 A1) Od spotřebičů do 50kW včetně

Pod pojmem čištění spalinové cesty se rozumí provedení úkonů dle technologických pracovních postupů vydaných hospodářskou komorou v Praze a níže uvedených pod body a), b), c)  

a) Vlastní čištění spalinové cesty

 1) od spotřebičů na pevná paliva se musí provádět minimálně 3x do roka. Toto čištění spalinové cesty od spotřebičů na pevná paliva provádí buďto: odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru Kominictví, nebo držitel průkazu odborné způsobilosti vydaným

Zemským společenstvem mistrů kominických na Moravě, nebo držitel průkazu odborné způsobilosti vydané Společenstvím mistrů kominických ČR.

    Pokud majitel nemovitosti nemá zájem o provedení čištění spalinové cesty některou  výše uvedenou odborně způsobilou osobou, může si čištění spalinové cesty provést sám (svépomocí).

 2)od spotřebičů na kapalná paliva se musí provádět minimálně 1x do roka odborně způsobilou osobou. Proto čištění spalinové cesty  1x do roka odborně způsobilou osobou je prováděno odborně způsobilou osobou současně při vypracovávání povinné jednoroční zprávy o provedené kontrole.

b) Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu  se provádí u spotřebičů na pevná paliva  1x ročně. Toto může být provedeno svépomocí, nebo odborně způsobilou osobou.

U spotřebičů na plynná a kapalná paliva 1x ročně, ale pouze odborně způsobilou osobou.

c) Čištění spotřebiče paliva – (kotle)

1) Čištění spotřebiče na pevná paliva je možné provádět svépomocí podle návodu výrobce, a to za podmínek, že čištění spotřebiče bude pravidelně kontrolováno odborně způsobilou osobou.

2) Čistění spotřebiče na kapalná a plynná paliva se musí provádět nejméně podle návodu výrobce

    a to pouze odborným servisem.

 

 

Poznámka

   V objektu pro rodinnou rekreaci se čištění spalinové cesty, kontrola spalinové cesty, výběr kondenzátu a čištění spotřebiče od spotřebičů na pevná, kapalná a plynná paliva do 50 kW včetně musí provádět nejméně 1x ročně. Pak výše uvedené úkony je vhodné ponechat k provedení odborně způsobilou osobou a to současně s vypracováním zprávy o provedení kontroly nebo čištění spalinové cesty, kterou má vlastník nemovitosti povinnost 1x ročně zajistit.

 

   Čištěním spalinové cesty (lidově řečeno vymetení) se rozumí odstranění pevných usazenin z kouřovodu spotřebiče, (který napojuje spotřebič na komínový průduch) a vyčištění celého komínového průduchu až po jeho vyústění do ovzduší.

 

A2) Od spotřebičů nad 50kW

Pod pojmem čištění spalinové cesty se rozumí provedení úkonů níže uvedených pod body a), b), c)  

a) Vlastní čištění spalinové cesty

1)od spotřebičů na pevná paliva minimálně 2x ročně.

2) od spotřebičů na kapalná a plynná paliva minimálně 1x ročně.

b) Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu se provádí

1) u spotřebičů na pevná paliva 2x ročně.

2) u spotřebičů na kapalná a plynná paliva 1x ročně.

c) čištění spotřebičů paliv je nařízením vlády předepsáno provádět:

1) od spotřebičů na pevná paliva minimálně 2x ročně

2)od spotřebičů na kapalná a plynná paliva nejméně podle návodu výrobce.

 

Veškeré výše uvedené úkony uvedené v oddílu A2) - ( nad 50 kW) smí provádět pouze odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění, nebo průkazu odborné způsobilosti vydaným Zemským společenstvem mistrů kominických na Moravě, nebo průkazu odborné způsobilosti vydané Společenstvím mistrů kominických ČR.

 

 B) Kontrola spalinové cesty

   Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru Kominictví, nebo držitel průkazu odborné způsobilosti vydaným Zemským společenstvem mistrů kominických na Moravě, nebo držitel průkazu odborné způsobilosti vydané Společenstvím mistrů kominických ČR. Kontrolu spalinové cesty mohou provádět i zaměstnanci výše uvedené a citované odborně způsobilé osoby. Za tyto pak nese a přejímá plnou zodpovědnost konkrétní příslušná výše citovaná odborně způsobilá osoba.

   Při kontrole spalinové cesty se provádí:

a) posouzením bezpečného umístnění hořlavé stavební konstrukce, materiálu a předmětu v návaznosti na konstrukční provedení spalinové cesty a připojeného spotřebiče (kotle) paliv

b) posouzením celého komína z hlediska jeho požární bezpečnosti (zda není například popraskaný)

c) posouzením zda je zajištěn volný a bezpečný přístup ke komínu, k jeho vymetacím čistícím a kontrolním místům,

d) posouzením jeho stavebně technického stavu,

e) posouzením bezpečnosti stavby, zvláště při prostupu spalinové cesty stavebními konstrukcemi, půdním prostorem, střechou atd.

Kontrola spalinové cesty se provádí:

B1) Od spotřebičů do 50kW včetně 

1) od spotřebičů na pevná paliva 1x ročně

2) od spotřebičů na kapalná a plynná paliva 1x ročně

B2) Od spotřebičů nad 50kW

1) od spotřebičů na pevná paliva 2x ročně

2) od spotřebičů na kapalná a plynná paliva 1x ročně

 

Aby byla kontrola provedena co nejpřesněji, jest žádoucí, aby osobou, která kontrolu provádí, bylo současně s kontrolou též provedeno vyčištění spalinové cesty v rozsahu dle výše uvedeného popisu čištění (dle oddílu A). Jen tak se získají přesnější údaje o stavu spalinové cesty.

Daleko ještě přesnější pak může být též prohlídka kamerou a tak podobně.

 

 C) Zpráva o provedené kontrole, nebo čištění spalinové cesty

     O provedené a výše popsané kontrole vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu podle následujícího vzoru:

 

 

 

Z P R Á V A

o provedení kontroly nebo čištění spalinové cesty*)

 

 

Číslo zprávy:

Datum vystavení zprávy:

Jméno, popřípadě jména, a příjmení odborně způsobilé osoby/firmy:

Číslo osvědčení odborně způsobilé osoby:

IČO odborně způsobilé osoby, podnikatele:

Název a sídlo právnické/ podnikající fyzické osoby, nebo jméno, popřípadě jména, příjmení a bydliště fyzické osoby, u které se provádí kontrola nebo čištění spalinové cesty:

Adresa kontrolovaného objektu:

Datum provedení kontroly nebo čištění spalinové cesty::

Specifikace (popis) spalinové cesty, u které byla provedena kontrola nebo čištění:

Zjištěné nedostatky, které byly odstraněny na místě:

Zjištěné nedostatky, které nebyly odstraněny na místě: Termín odstranění nedostatků:

 

 

Podpis a razítko odborně způsobilé osoby:

 

__________________

*) Nehodící škrtněte

----------------------------------------                                                                                                                                                                                              

 

   Pokud zpráva neobsahuje údaje ve výše citovaném rozsahu je neplatná.

 

   Na každou jednu spalinovou cestu musí být jen jedna samostatná zpráva. Pokud tatáž zpráva obsahuje popis dvou a více spalinových cest je neplatná.

 

   Vzhledem k tomu, že zpráva o provedení kontroly nebo čištění spalinové cesty je úředním dokladem, proto musí být psána strojopisem a ne ručně, byť na předem vyrobeném tiskopisu (požadavek kontrolních orgánů a pojišťoven).

 

   Pokud odborně způsobilá osoba při kontrole, čištění nebo revizi spalinové cesty zjistí nedostatky bezprostředně ohrožující požární bezpečnost, zdraví, život nebo majetek osob, a které nelze odstranit na místě, je odborně způsobilá osoba povinna tuto skutečnost neprodleně oznámit písemnou cestou a to:

■ v případě nedodržení technických požadavků na stavbu – příslušnému stavebnímu úřadu

■ v případě nedodržení požadavků na požární bezpečnost- orgánu státního požárního dozoru.  

Vstup do objektu za účelem kontroly a zpracování zprávy vynucovaný pod pohrůžkou udání, je přinejmenším nepřípustný, ne-li dokonce trestný. Vlastník objektu se může svobodně rozhodnout, kým si nechá zprávu vypracovat, či nikoli.

 

  Pokud se někdo domníváte, nebo si nejste jisti, zda je Vaše zpráva platná či nikoli, můžete se na mě obrátit s žádostí o její posouzení. V rámci možností Vám vyhovím.

 

  Pokud jste si jisti, že Vám byla vypracována a dodána zpráva neúplná, nebo se Vám nějaké postupy a jednání od dotyčné osoby nebo firmy provádějící kontrolu, nebo čištění spalinové cesty nelíbily, můžete si stěžovat buďto na Státní obchodní inspekci, nebo na příslušný Živnostenský úřad a oni se již o nápravu postarají.

 

 

 

 

                                                                                               Jan Vintr, Kominictví a Klempířství, Lipovec 94.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha:

 

1) Vzor nesprávné (neplatné) ZPRÁVY o provedení kontroly nebo čištění spalinové cesty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nedostatky:

 1) Chybí nebo není uvedeno jméno, případně jména odborně způsobilé osoby/firmy

2)  Neuvedeno číslo osvědčení odborně způsobilé osoby

3)  Neuvedena specifikace spal. cesty u které byla provedena kontrola nebo čištění

4)  Není dodržena barevná jednotvárnost

5) Uváděný ceník prací nemůže být součástí zprávy o provedené kontrole nebo čištění spal. cesty, neboť předepsaný vzor ve vládním nařízení toto neudává. Tyto údaje jsou interními záležitostmi dané firmy a žádný kontrolní orgán nezajímají.

 

Shrnutí:

Jelikož zpráva nebyla sestavena dle vzoru vládního nařízení, tím zřejmě nebyly provedeny veškeré úkony dané vládním nařízením a tím pádem je zpráva úředně neplatná.

 

 

27.11.2012 vložil JM

Úřední deska

Celá úřední deska
Usnesení zastupitelstva
Usnesení rady

Smlouvy

Informační média

Ostatní

  • Víte jak se zachovat při mimořádných událostech?
  • Portál krizového řízení pro JmK
  • Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatel