Dnes je 12. srpna 2020

Město Letovice vyhlašuje

Město  Letovice  vyhlašuje

výběrové řízení na funkci:

referent správního řízení

na odbor výstavby a životního prostředí MěÚ Letovice

 

Požadované obecné předpoklady:

-         státní občan ČR, případně cizí státní občan, který má v ČR trvalý pobyt

-         občanská a morální bezúhonnost

Požadované kvalifikační předpoklady:

-         vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonickému nebo právnického směru

-         nebo vyšší odborné vzdělání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví

-         nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví

Další požadované předpoklady:

-         flexibilita a umění jednat s lidmi (dobré komunikační schopnosti)

-         schopnost samostatné práce a aktivního přístupu k řešení problémů

-         znalost správního řádu

-         znalost stavebního zákona

-         znalost práce na PC

-         řidičský průkaz sk. B

-         praxe ve veřejné správě výhodou

Způsob, termín a místo nástupu:  pracovní poměr na dobu neurčitou, nástup k 16.3.2015 nebo dle dohody, MěÚ Letovice

Platové zařazení: řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími, platová třída 9.

Lhůta pro podání písemné přihlášky:  23.2.2015

Náležitosti přihlášky:

-         jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, datum a podpis

-         životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a dovednostech

-         výpis z evidence rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce

-         ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

-         souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou „VŘ referent státní správy – NEOTVÍRAT“ na adresu: Město Letovice, Mgr. Naděžda Lorenčíková, tajemnice, Masarykovo nám. 19, 679 61 Letovice.

Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

 

Mgr. Naděžda Lorenčíková              

tajemník MěÚ Letovice                                

12.2.2015 vložil JM

Úřední deska

Celá úřední deska
Usnesení zastupitelstva
Usnesení rady

Smlouvy

Informační média

Ostatní

  • Víte jak se zachovat při mimořádných událostech?
  • Portál krizového řízení pro JmK
  • Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatel